Projekty UE


Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Ambulatorium sp. z o.o. w Białogardzie realizuje projekt pn.

„Usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej wsparte usługą teleopieki”

Współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Działanie 07.06 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Okres realizacji projektu:
1.01.2020 r. - 31.12.2022 r.

Opis projektu:
Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 124 uczestników, w tym 99 kobiet i 25 mężczyzn, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Grupa docelowa:
(uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczeniem.

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Projekt zakłada objęcie 124 osób (99 kobiet, 25 mężczyzn) sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi oraz 16 os. (13K, 3M) usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w okresie 36 miesięcy (01.01.2020 - 31.12.2022) w powiatach: białogardzki, świdwiński, drawski, szczecinecki i łobeski. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną również objęci teleopieką w postaci opasek monitorujących SOS wraz całodobową obsługą przez Telecentrum Medyczne.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych, mieszkańców powiatu świdwińskiego, drawskiego, białogardzkiego, szczecineckiego i łobeskiego, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Telefon kontaktowy: + 48 784 353 965stronę wykonała firma: rd dublinowski.pl